Disaini kopeerinud Proweb OÜ laim hävitas Billion OÜ

Marek Sauber (Proweb OÜ) hävitas Billion OÜ 2015. aastal sotsiaalmeedia laimuga (veebruarist kuni juunini). Firma ei esitanud pärast kohtuvaidlust enam majandusaasta aruandeid. Isegi kui kohtuhagi Sauber kaotas, oli tema laimul mõju teise firma mainele ja selle kliendid oleksid olnud samuti laimu ohus, et Sauber ka neid laimab (laiendatud laimu levitamine, näiteks kõigi juriidiliste isikute kohta, kes on juhatuse liikmega seotud).

Registrikood: 11793110
Nimi: OÜ ProWeb
Kehtetud nimed: OÜ Gameplanet; Gameplanet UÜ
Esmakande aeg: 07.12.2009
Õiguslik vorm: Osaühing Staatus: Registrisse kantud
Aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Õli tn 2a, 80031

Registrikood: 12030740
Nimi: Billion OÜ
Esmakande aeg: 17.12.2010
Õiguslik vorm: Osaühing Staatus: Registrisse kantud
Aadress: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paljandi tn 2/2-26, 13516

Aasta Periood Esitamise kuupäev
2017
2016
2015
2014
2013 01.01.2013 – 31.12.2013 09.01.2015
Liik Selgitus
Ettevõtjale Billion OÜ on 26.02.2016 tehtud määrus nr Ä 10150762 / M1 – Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata. Registrit pidav kohus hoiatab äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise eest.

Internetis laimamine algas Marek Sauberil uuesti 2017. aastal kui tema firma Internetikaubamajad OÜ registreeris domeeni petturid.ee. Maikuus avatud lehel laimas Marek Sauber petturiks webshopper.ee kliendi Janeki, pakifirma Omniva, Tarbijakaitseameti ja eta.ee (Digipost OÜ, Virgo Kruve).

2018. märtsis taasavati (mullu juulis maha võetud) leht petturid.ee vaid eta.ee ja Digipost OÜ kohta kirjutatud tekstidega. Põhjus oli jurist Imre Rooma valeväiteid sisaldanud kirja peale tõese info kustutamata jätmine. Nüüd on laimu laiendatud ja sihikul on kõik juhatuse liikme Virgo Kruve´ga seotud juriidilised isikud.

PS! Kuna pean end koostöösõbralikuks isikuks, siis olen ka valmis selle blogikirjutise siit maha võtma peale seda, kui Virgo Kruve eemaldab oma blogist meie portaali kohta käiva valeinfo.

Allikas: Marek Sauber petturid.ee lehel väljapressimisega, et faktid eta.ee lehel tuleb kustutada ja siis ta on valmis kustutama oma väljamõeldud valed Complexis OÜ domeenist petturid.ee

Kas tõesti on Marek Sauberil raske tunnistada valetamist b24.ee statistikaga, et tuleb eraldi registreerida domeen petturid.ee?

Kui Billion OÜ juhatuse liikmed Vahur Singa ja Liisa Reesalu lasid laimaja Marek Sauberil võita, siis Virgo Kruve (eta.ee ja Digipost OÜ) ei kustuta tõeseid fakte ega allu Marek Sauberi väljapressimisele laimuga.

Disaini kopeerinud Proweb OÜ hagi

Kohus Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium
Kohtukoosseis Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok-Toomsalu
Otsuse tegemise aeg ja koht 14.06.2016, Tallinn
Tsiviilasja number 2-15-2372
Tsiviilasi OÜ ProWeb(Marek Sauber) hagi Billion OÜ vastu kahju hüvitamiseks
Vaidlustatud kohtulahend Harju Maakohtu 29.06.2015 otsus
Tsiviilasja hind 1000 eurot

Link .pdf failile:  kohtuotsus 2-15-2372 Proweb OÜ (Marek Sauber) hagi firma Billion OÜ vastu, kelle disaini oli Sauber kopeenud ja internetis müügiks pakkunud. Selle paljastamisele reageeris Sauber sotsiaalmeedia laimuga, mille kahju proovis välja nõuda Billion OÜ-lt.

Proweb OÜ väited(Marek Sauber)

2. Hagiavalduse kohaselt on Billion OÜ alates veebruarist 2015 kuni hagi esitamiseni
korduvalt avaldanud nii Proweb OÜ kui Proweb OÜ juhatuse liikme (Marek Sauber) kohta avalikes sotsiaalmeedia võrgustikes ebatõest infot ja kahjustanud sellega hageja mainet. Selle tõttu on mitu klienti Proweb OÜ teenustest loobunud.

3. Billion OÜ poolt levitatud väidete kohaselt on Proweb OÜ disain veebilehel
www.pizzameister.ee äravahetamiseni sarnane Billion OÜ poolt loodud disainile veebipoes www.pizzakuller.ee. See väide ei vasta tõele. Kasutatavad disainikavandid ja
kasutatud veebipoodide platvormid on täielikult erinevad. Ekraanitõmmised näitavad,
et need veebilehed on erinevate disainilahendustega, kasutatud on täiesti erinevat
funktsionaalsust. Proweb OÜ e-pood kasutab OpenCart platvormi, pizzakuller.ee kasutab WordPress platvormi. Nende platvormidega kaasnevad funktsionaalsused on
vabavarana kättesaadavad kõikidele kasutajatele. Proweb OÜ portaalis kasutatud pildid on võetud internetist tasuta pildipangast. Kõik tekstid on kirjutatud Proweb OÜ disaineri poolt ja nendes ei leidu sarnasust pizzakuller.ee lehe tekstidega.

4. Billion OÜ poolt levitatud väidete kohaselt müüb Proweb OÜ kostja veebilehele sarnaneva disainiga e-poodi portaalides OpenCart ja proweb.ee. Ka see ei vasta tõele.

5. Proweb OÜ palus mõista Billion OÜ-lt välja hagejale(Proweb OÜ) tekitatud kahju väärtuses 1000 eurot.

Billion OÜ seisukohad

6. Billion OÜ(kostja) hagi ei tunnistanud. Billion OÜ hinnangul on Proweb OÜ rikkunud Billion OÜ õigusi intellektuaalsele omandile, kopeerides Billion OÜ poolt loodud pizzakuller.ee veebilehelt kujundus- ning sisuelemente. Proweb OÜ pole Billion OÜ poole disaini litsentsi saamiseks kunagi pöördunud ning on kopeeritud disaini avaldanud nii enda veebilehel proweb.ee, kui ka opencart.com, opencarto.com ja osta.ee veebikeskkondades, pakkudes disaini müügiks kolmandatele isikutele.

7. Sotsiaalvõrgustikes facebook.com ning pixel.ee on Billion OÜ avaldanud üksnes
asjakohaseid ning tõendatud fakte disaini kopeerimisjuhtumist, millele on kostja
lisanud omapoolseid hinnanguid. Proweb OÜ on disaini kopeerimist tunnistanud ka ise nii pixel.ee kommentaariumis kui ka Billion OÜ-ga peetud kirjavahetuses.

8. Billion OÜ on nõudnud Proweb OÜ-lt avalikku vabandamist. Ilma vabanduseta pole Billion OÜ nõus arutama suhtlusvõrgustikest teemapüstituste või postituste eemaldamist.

Kohus jättis Proweb OÜ nõude rahuldamata

9. Harju Maakohus jättis 29.06.2015 otsusega (Proweb OÜ) hagiavalduse rahuldamata ning menetluskulud hageja(Proweb OÜ ja Marek Sauber) kanda.

10.Hagiavalduse täpsustuses on välja toodud, et hagejaks on OÜ ProWeb, st juriidiline
isik. Hageja on menetluses avaldanud, et soovib nii varalise kui mittevaralise kahju
hüvitamist. Maakohus asus seisukohale, et kuna hagiavalduse täiendusest nähtuvalt on
hageja esitanud kostja vastu nõude mittevaralise kahju hüvitamiseks, esineb kohtul
alus üksnes hageja mittevaralise kahju nõude käsitlemiseks.

11. Juriidilisel isikul võib olla tema au ja hea nime kahjustamise korral õigus nõuda sellise rikkumise lõpetamist või seeläbi tekitatud varalise kahju hüvitamist. Juriidilisele
isikule ei saa tema olemusest tulenevalt kuuluda mittevaralise kahju hüvitamise
nõuded. Kuna Proweb OÜ pole esitanud varalise kahju hüvitamise nõudeid, jättis maakohus hagi rahuldamata.

Ringkonnakohtu seisukoht

18. Kolleegium, tutvunud apellatsioonkaebusega ja tsiviilasja materjalidega, leiab, et
maakohtu otsus tuleb tühistada ning tsiviilasi saata TsMS § 657 lg 1 p 3 alusel esimese
astme kohtule uueks läbivaatamiseks. Ringkonnakohtu hinnangul on maakohus
rikkunud menetlusõiguse norme määral, mis toob kaasa otsuse tühistamise.
Apellatsioonkaebus tuleb rahuldada osaliselt.

19.Kolleegium iseenesest nõustub maakohtu seisukohaga, et juriidiline isik ei saa nõuda mittevaralise kahju hüvitamist. Selles osas ei annaks apellatsioonkaebuse väited alust maakohtu otsuse tühistamiseks. /…/ Kolleegium ei nõustu hageja käsitlusega mittevaralise kahju ja moraalse kahju mõistete erinevast mahust.

22.Maakohus on 03.03.2015 määrusega küll kohustanud hagejat hagiavalduses esinevad
puudused kõrvaldama ning selgitanud mh, et hageja nõue peab olema üheselt ja
arusaadavalt esitatud (tl-d 26-27). Seejärel esitatud hagiavalduse täienduses (tl 29) ei
ole aga hageja nõude selgusega seonduvaid puudusi kolleegiumi arvates sisuliselt
kõrvaldanud. Selles menetlusdokumendis on hageja formuleerinud oma nõude
järgmiselt: “… palun mõista Proweb OÜ kasuks välja 1000 EUR ettevõtte maine ja
varalise kahjustamise eest eelnimetatud perioodil.” Seejärel on maakohus hagi
menetlusse võtnud. Seejuures ei nähtu hagi menetlusse võtmise määrusest (tl 38), et
menetlusse oleks võetud (ainult) nõue mittevaralise kahju hüvitamiseks. Seega ei ole
tsiviilasja materjalidega kooskõlas maakohtu otsuses väljendatud seisukoht, et kohus
on menetlusse võtnud ainult mittevaralise kahju hüvitamise nõude. Ülalviidatud
hagiavalduse täienduse päisesse märgitule ei saa kolleegiumi arvates omistada
määravat tähtsust, arvestades mh asjaoluga, et täienduse esitamise ajal ei esindanud
hagejat professionaalne õigusnõustaja.

24. Puuduliku eelmenetluse tõttu ei ole ringkonnakohtul võimalik asja ise sisuliselt
lahendada, sest apellatsiooniastmes esmakordsel asja lahendamiseks oluliste faktiliste
asjaolude kogumi olulises ulatuses tuvastamisel või ka selle puudumise tuvastamisel
rikutaks kassatsioonimenetluse eripära arvestades poolte õigust kohtuotsuse peale
faktiliste asjaolude tuvastamise ja tõendite hindamise osas edasi kaevata. Hageja
võimalikku varalise kahju hüvitamise nõuet ei ole maakohus sisuliselt lahendanud
ning vastavas osas puudub maakohtu otsus, mille seaduslikkust ja põhjendatust saaks
ringkonnakohus apellatsioonkaebuse alusel hinnata. Eeltoodut arvestades tuleb
tsiviilasi saata maakohtule uueks lahendamiseks eelmenetluse staadiumis.

25. Asja uuel läbivaatamisel tuleb maakohtul täita esmalt eelmenetluse ülesanded (TsMS
§ 392 lg 1), mh selgitada välja hageja nõuded ning menetlusosaliste faktilised ja
õiguslikud väited esitatud nõuete kohta. Vaidlusaluseid asjaolusid ja suhteid tuleb
kohtul vajalikus ulatuses nii faktilisest kui õiguslikust küljest menetlusosalistega
arutada ning selgitada neile tõendamiskoormist. Juriidilise isiku kohta ebaõigete
andmete avaldamisega tema majandustegevusse sekkumine võib olla õigusvastane
eelkõige VÕS § 1045 lg 1 p 6 ja § 1047 alusel (nende sätete koosmõjus). Juhul kui
leiab tuvastamist, et ebaõigeid andmeid on avaldatud tahtlikult, võib olla selline tegu
õigusvastane ka VÕS § 1045 lg 1 p 8 alusel. VÕS § 1043 järgi peab kannatanule
õigusvastaselt kahju tekitanud isik kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi
või vastutab kahju tekitamise eest seaduse järgi. VÕS § 1050 lg 1 kohaselt kahju
tekitaja ei vastuta, kui ta tõendab, et ei ole kahju tekitamises süüdi, kui seadusega ei
ole sätestatud teisiti. Kahju õigusvastasest põhjustamisest tuleneva deliktilise vastutuse
kohaldamiseks peab hageja üldjuhul tõendama objektiivse teokoosseisu, st kostja teo,
kahju, põhjusliku seose kostja teo ja kahju vahel ning teo õigusvastasuse. Kui hageja
on tõendanud, et kostja põhjustas õigusvastaselt hagejale kahju, vabaneb kostja
vastutusest, kui ta tõendab mõne õigusvastasust välistava asjaolu esinemise või süü
puudumise (vt nt Riigikohtu 20.04.2011 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-19-11, p 12).
Ebaõigete andmete avaldamise puhul õigusvastasust VÕS § 1047 lg-te 1 ja 2 järgi
siiski eeldatakse. Seega peab hageja praegusel juhul eelkõige tõendama andmete
avaldamise fakti, kahju tekkimist ja selle suurust ning põhjuslikku seost andmete
avaldamise ja kahju tekkimise vahel. Kostja peab vastutusest vabanemiseks tõendama
vähemalt ühe VÕS § 1047 lg-tes 1-3 sätestatud õigusvastasust välistava asjaolu
esinemise või süü puudumise.

26. Hüvitatava varalise kahju ulatus tuleb kohtul kindlaks määrata VÕS §-s 127
sisalduvate üldpõhimõtete järgi (v.a § 127 lg 3), kohaldades vajadusel ka VÕS §-dest
139 ja 140 tulenevaid piiranguid. Saamata jäänud tulu eest kahjuhüvitise saamiseks
peab hageja muu hulgas tõendama, et tal oli kavatsus ja võimalus tulu saada (vt
Riigikohtu 21.06.2011 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-55-11, p 12 ja seal viidatud varasem
praktika)

27. Lõpuks tuleb maakohtul vormistada TsMS § 436 lg 1 ja § 442 nõuetele vastav otsus.
Juhul kui hageja ka asja uuel läbivaatamisel ei suuda kohtu poolt määratud tähtaja
jooksul esitada selget nõuet ja/või tuua välja hagi aluseks olevaid asjaolusid, tuleks
maakohtul kolleegiumi arvates kaaluda hagi läbivaatamata jätmist TsMS § 423 lg 2 p
2 ja § 3401 alusel, sest sisuliselt ebaselget nõuet ei ole võimalik kohtul rahuldada. Asja
sisulist lahendamist ebaselge hagi põhjal tuleks kohtul vältida.

Tsiteeritud kohtuotsuse lõpp.

Juulis 2018 on Proweb OÜ jätkuvalt pakkumas (muutunud kujundusega?) kohtuotsuses nimetatud e-poodi: Täiskomplektne e-pood: www.pizzameister.ee, Eseme ID: 61019530
https://osta-ee.postimees.ee/taiskomplektne-e-pood-www-pizzameister-ee-61019530.html

proweb oü müüb osta.ee alt pizzameister.ee e-poodi
Proweb OÜ müüb ka juulis 2018 osta.ee alt: Täiskomplektne e-pood: www.pizzameister.ee
proweb.ee pizzameister.ee
osta.ee alt: Täiskomplektne e-pood: www.pizzameister.ee

Kuulutuse kirjeldus:

Tavahind 800€

E-pood on arendatud spetsiaalselt pizza müügi ja -veo jaoks.

Kergesti hallatava sisuga, olemas tooted ja kategooriad

Automaatne hinna uuendus, täiendavate lisandite valimisel

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Kulleritasude arvestus piirkonniti

Eesti pangalinkide integreerimise võimalus

Võimalik muuta disaini ja lisada juurde mooduleid (näiteks facebook, tootevood jm)

Allikas Eseme ID: 61019530
https://osta-ee.postimees.ee/taiskomplektne-e-pood-www-pizzameister-ee-61019530.html

Kohtuotsuses sai lugeda, et Proweb OÜ kasutab tasuta tarkvara OpenCart, mida osta.ee lehel müüakse “Tavahind 800 €”

Proweb OÜ e-pood kasutab OpenCart platvormi, pizzakuller.ee kasutab WordPress platvormi. Nende platvormidega kaasnevad funktsionaalsused on
vabavarana kättesaadavad kõikidele kasutajatele.

Allikas. kohtuotsus 2-15-2372 p. 3.

Kui tarkvara OpenCart on tasuta, siis mida müüb Proweb OÜ 800 euro eest? Lisaks on vabavarana kättesaadavad ka funktsionaalsused, sh kujundused, moodulid.

Tundub vabavara kasutuslepingu rikkumisena, sest Webshopper.ee kasutaja Janek laimati petturiks ja tarkvara varastajaks:

Kuid kuna Puistevilla XXX OÜ (praegune SoojustusXXX OÜ) ei andnud ligipääsu oma serverisse XXX.ee, et e-poe tarkvara eemaldada, siis sellega pandi toime antud tarkvara vargus. Õnneks oli tarkvara paigaldajal olemas n.ö. selle varulüliti, millega saadi e-pood välja lülitada, kuid e-poe failid jäid siiski nende serverisse: epood.XXX.ee

Allikas Marek Sauber (Webshopper.ee) laimas kliendi petturiks

Vastavalt OpenCart lepingule, tuleb kogu kood teha lõppkasutajale kättesaadavaks, sellega ei saa toime panna tarkvara vargust:

For sales or distribution, the entire source code need to be made available to end users, including any code changes and additions—in that case, copyleft is applied to ensure that end users retain the freedoms defined above

Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License

.