Hoiatus! Marek Sauber võltsib ja valetab

Internetis on võimalik levitada teiste inimeste kohta valet, nt petturid.ee lehel. Kohus leidis, et õigesti tsiteeritud Marek Sauber’i tekste ei pea kustutama.

Viru Maakohus tegi 3.04.2019 kohtuotsuse 2-18-15649, millega ei rahuldanud hageja Complexis OÜ (esindaja Marek Sauber) taotlust kostja Digipost OÜ vastu, et mõista välja käesoleva lehe haldajalt 7000 eurot kahjutasu. Kohus jättis menetluse kulud osapoolte endi kanda. Samuti otsustas, et 2 artikli teksti/väiteid muutma ei pea, 3 artiklit tuleb muuta (kustutada pealkiri ja kostja lisatud hinnangud Sauberi tegevuse kohta) ning 2 artiklit tuleb kustutada.

Hagi esitaja Complexis OÜ ei vaidlustanud samal ajal avaldatud tekste ja väiteid:

Kohtule esitas Marek Sauber kõigi artiklite esimese lehekülje, märkides peale “osaline väljavõte kostja artiklist.”

eta-p5178988-osaline-lisa.jpg
Hagi juurde esitati iga artikli algusest 1 lehekülg. See on valetamine.

Kohtuotsusest selgub, et selliselt tehtigi otsus ja tegelikult jäeti tähelepanuta ka kohtuistungil esitatud kostja väited ja tõendid. Märgitakse ekslikult, et hageja on tekste avaldanud domeeni omanik, kuigi registrikoodi järgi oli selleks hoopis Internetikaubamajad OÜ.

Kohus lükkas tagasi hagi, et muuta või lükata ümber andmeid artiklites:
1. kohtuotsus p 38

Kostja kirjutas selgituseks sellele artiklile juurde, et selle asemel, et tunnistada valetamist b24.ee lehe külastajate arvuga, registreeris Marek Sauber eraldi domeen küberkiusamiseks petturid.ee. Seejuures on domeeni registreerinud firma EIS andmebaasis registrikoodi järgi Internetikaubajad OÜ (12756453). Juulis 2018 muudeti registrikoodi ja omanik on Complexis OÜ. Mõlemad firmad on Marek Sauber juhitud.
Hageja arvates artikliga luuakse aga külastajatele väär ettekujutus, nagu hageja väidetavalt laimaks oma portaalis petturid.ee teisi isikuid. Portaal petturid.ee on loodud ainult tõese info avaldamise eesmärgil. Portaal petturid.ee ei ole kunagi levitanud laimu ega valeinfot teiste isikute kohta, vaid seal esitatud info on kontrollitud ja vastab tegelikkusele. Maakohus ei nõustu hageja sellise väidetega, sest mitte kõik petturid.ee leheküljel avaldatud info vastab tõele. Nimelt petturid.ee leheküljel avaldatud informatsioon ei vasta tõele käesoleva otsuse punktis 36 toodud osas. Lisaks ka käesoleva kohtuotsuse tegemise ajal on petturid.ee avaldatud mitu artiklid Virgo Kruvega seoses, kes väidetavalt muu hulgas rikub hageja autoriõiguseid, kuid käesoleva otsuse punktidest 28-32 tulenevalt ei ole kostja hageja autoriõigusi rikkunud. Petturid.ee leheküljel vaid tõese andmete avaldamise tõendamata jätmise tõttu ka selle nõude osas kohus jätab hagi rahuldamata.[Allikas p 38]

2. kohtuotsus p.36

Hageja arvates portaal petturid.ee ei levita laimu ega valeinfot, seal esitatud info vastab tõele, kostja on avaldanud valeinfot, nimetades sealjuures hagejat laimajaks, tuues kolmandatele isikutele väär ettekujutus, nagu hageja väidetavalt laimaks oma portaalis teisi isikuid. Portaalis petturid.ee ei ole käesoleval hetkel avaldatud mitte ühtegi kostja poolt viidatud artiklit. Seega ei vasta tõele ka kostja artiklis toodud väide portaali petturid.ee laimutegevuse kohta. Pooltel ei ole vaidlust selles, et petturid.ee portaalis ei ole enam avaldatud artiklit, mis 05.06.2017, mil selle tekst kopeeriti, seal oli avaldatud.
Samas artikli kustutamine ei tähenda, et selle tõttu saab järeldada hageja poolt kostja mittelaimamist. Laim on vale või osaliselt väära väite levitamine, mis kahjustab teise isiku. Hageja ei ole tõendanud, et kust pärinevad tema poolt petturid.ee leheküljel avaldatud andmed väidetavalt Digipost OÜ ja selle juhatuse liikme poolt süüdimatult kontrollimata laimu ja valeinfo levitamise kohta. Hageja on artiklis seda avaldanud temale teadaolevatele andmetele tuginedes, kuid käesolevas menetluses ei ole hageja esitanud tõendeid selle kohta, kus temale teada olevad andmed pärinevad ning kuidas kostja väiteid hageja poolt levitatud andmete tõesele mittevastamise kohta on valed. Tõendamata jätmise tõttu selles osas tuleb hagi jätta rahuldamata.[Allikas p 36]

Kohus ei nõustu Marek Sauber’iga

Järgnevalt kohtuotsuse tõendid Marek Sauberi poolt võltsimise ja valetamise kohta esitatud hagis. Nendeks olid väited, et petturid.ee lehelt Marek Sauber’i tekstide kopeerimisega rikuti tema autoriõigusi, need koopiad tuleb samuti kustutada ja kopeerimisega tekitati talle kahju.

29. /…/ Sellega on kohus tuvastanud, et petturid.ee leheküljel avaldatud postituste kopeerimine ei olnud keelatud ja nende kopeerimisega ei kostja hageja autoriõigusi rikkunud.
30. Kohus ei nõustu hageja väidetega, et hageja poolt peeturid.ee leheküljelt postituste kustutamise tõttu ka kostjat postituste kustutamiseks kohustamise vajaduse kohta. Postituste kustutamine ei tee neid olematuks. Kostja on neid kopeerinud ajal, mil postitused olid petturid.ee leheküljel avaldatud ja kostja on viidanud avaldamiste kuupäevadele.
31. Hageja väited, et postitused pandi lehekülje testimise ajaks, ei ole menetluses leidnud tõendamist. Hageja ei ole ka välja toonud, kas ja millise aja jooksul ta veebilehekülje testirežiimis hoidis ning miks just selliste sisudega postitused testimise režiimis avaldada oli vaja. Hageja väited, et avaldatud postitused ei olnud mõeldud avalikkusele, on paljasõnalised, sest ei ole tõendatud, et testirežiimis juurdepääsu saamine veebilehele oli piiratud paroolide muu identifitseerimist võimaldavate vahendite abil sisselogimise kehtestamisega. Seega olid veebileheküljel petturid.ee avaldatud andmed mõeldud ka avalikkusele nähtavaks tegemiseks. Kohtu järelduse õigust kinnitab ka asjaolu, et ka käesoleva lahendi tegemise ajal samal veebileheküljel avaldatud informatsiooni kohaselt petturid.ee reklaamitakse kui avalik info valetajate, petturite ja eriliste jobude kohta. Seega kopeerides hageja poolt veebileheküljel petturid.ee kopeerimist võimaldunud postitusi, ei ole kostja hageja autoriõigusega kaitstud õigusi rikkunud.
32. Hageja väidab, et varem avaldatud postituste kostja poolt endiselt oma hallatavatel veebilehekülgedel hoidmisega tekitab kostja hagejale kahju. Kohus ei nõustu hageja sellise väitega. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 127 lg 1 sätestab, et kahju hüvitamise eesmärk on kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. Väidetud ei ole, kostja avaldatud postituste tekst ei vasta hageja poolt algul avaldatud postituste tekstile. Hageja väiteid uskudes, tekib talle kahju tema poolt avaldatud postituste kustutamata jätmisega. Kohus leiab, et kuna kostja on kopeerinud hageja postitused hageja enda poolt avaldatud kujul, nende tekstide ja sisu muutmata, siis hagejal ei saanud tekkida kahju. Sellpärast kohus jätab rahuldamata hagi hagiavalduse resolutsiooni punkti 1 osas (I kd, t.lk. 87) kohtu äranägemisel mittevaralise kahjuhüvitise määramiseks rahuldamata.[Allikas kohtuotsus]

Pealkirjas kasutati sõna valetab, sest p 29-32 oli kohus välja toonud väited, mis esitati hagis aga millega kohus ei nõustunud. Need olid: 1) petturid.ee lehel ei ole postitusi olnud, mida siin oli tsiteeritud, 2) hageja väitis, et petturid,ee lehele pandi postitused testimise ajaks ja 3) 5.06.2017 avaldatud petturid.ee tekstide tsiteerimine(kopeerimine) rikub Complexis OÜ autoriõiguseid.

Pealkirjas kasutati sõna võltsib eelnevaga samal põhjusel, et hagis ei esitatud tõeseid väiteid. Hageja esitas siin toodud graafiku Total Hits näitajatega ja nimetas selle Webalizeri statistikaks(näidis õigest webalizer statistikast oktoobrist 2016 ja 12 kuu üldpilt, millest koopia ka interneti arhiivis). Lisaks esitati paberile trükitud “otsingu demonstratsioon” kuigi webalizeri numbrid olid olemas aadressi b24.ee/otsing tehtud päringute kohta.

Kohtule esitas Marek Sauber siit kopeeritud graafiku(järgev pilt), mille nimeks oli “Lisa 9” ja väitis, et see oli webalizeri andmed. See sai välja toodud nii vastustes kui istungil aga tulemust ei olnud.

b24 total hits 10.2015 kuni 12.2017
kunagi pole olnud kõigi lehe tekstide+piltide päringuid(Total Hits) mitte ligilähedalgi b24 kirjas väidetud 200 000 firma otsingule.

Kohus võttiski seda graafikut kui tõendit b24.ee firmade otsimise kohta AGA SELLES ON ÜLE AASTA TULEVIKUS OLNUD TOTAL HITS NÄITAJAD(graafik oli koostatud ligi 2 aastat pärast reklaami saatmist. Näiteks lehe stiililehte laaditi keskmiselt 591 korda kuus aga tegelikud webalizer pildid jäeti kohtus kõrvale.

Septembris 2016 tehti 61985 total hits päringut lehele b24.ee, mille järgi Marek Sauber valetas 3,22 korda (200000:61985=3,22). Oktoobris 2016 tehti 75402 päringut total hits, mis teeb valetamiseks 2.65 korda(200000:75402=2.65). Total hits rekord oli märtsis 2017 179764 ja see teeb valetamiseks 1,11 korda. Kohtuistungil sai välja toodud, et oktoobris 2016 toimus pildi otsing.png laadimisi 660 korda(tabel Top 30 of 2488 Total URLs) ja see oli tegelik otsingu lehe kasutamiste arv. Seda infot hageja paberile ei trükkinud.

Kohus otsustas, et 3 artiklit tuleb muuta: kustutada pealkiri ja tsiteeritud petturid.ee artiklite juurde lisatud tekstid, milles oli hinnang Marek Sauberi poolt teiste isikute laimamisest.
1. Tekst kliendi kohta.

Kuna ei ole tõendatud, et milles seisneb hageja poolt selle kliendi kohta väärade väidete levitamist, siis artiklis toodud väiteid hageja poolt Puistevilla *** OÜ laimamise kohta ei vasta tõele. Kostjat tuleb kohustada tegelikkusele mittevastavaid väiteid ümber lükkama, kustutades artikli pealkirja ja kostja pool artiklile lisatud teksti.[Allikas p 37]

2. Tekst riigifirma kohta

Maakohus ei nõustu kostja väidetega M S poolt Omniva laimamise kohta, sest artiklis avaldatud
andmete põhjal ei ole võimalik seda järeldada./…/ Kostja väited, et Complexis OÜ või Internetikaubajad OÜ saadavad kauba pakiautomaatide vahendusel kehvas pakendis ja kui kaup saab kannatada, teeb M S interneti sissekande, et postifirma on pettur, ei vasta tegelikkusele. Artiklis ei ole avaldatud, et Omniva on pettur. Sõna pettur on kostja väärtushinnang. Kostja peab artikli pealkirja ja kogu kostja poolt artiklile lisatud teksti kustutama.[Allikas p 40]

3. Tekst riigiameti kohta

Artiklis avaldatu on hageja väärtushinnang petturluse kohta või ametniku ebakompetentsuse kohta, mille avaldamist ei ole võimalik lugeda laimuks. Ka selle artikli osas kostja ei ole isik, kes kolmandate isikute kohta avaldatud väärtushinnangut õigustatud hindama. Kostja ei ole tõendanud, et M S kliendile Omniva pakiautomaadi teenuseid kasutades eseme müüs ega seda, et müüdud ese katki läks. Seega ei ole tõendatud, et artiklis avaldatud oli laim ja kostja peab artikli pealkirja ning selle lisatud teksti kustutama.[Allikas p 41]

Kohus ei mõistnud välja autoriõiguse rikkumise eest kahjutasu, sest vastavaid hagis esitatud väiteid ei tõestatud.

Lõpuks leidis kohus, et 2 artiklit tuleb kustutada.

Kokkuvõttes leidis kohtuotsusega kinnitust, et artikleid petturid.ee lehelt seisuga 5.06.2017 oli õigesti tsiteeritud 5 korral. Neist 2 artikli kohta lükkas kohus Complexis OÜ hagi tagasi ja 3 kohta leidis, et alles võib jääda vaid tsiteeritud osa aga tuleb kustutada siin artiklile lisatud pealkiri ning arvamuse osa.

Kui uskuda hageja Complexis OÜ(esindaja Marek Sauber) esitatud pabereid, siis sellele vaidlusele kulutas Internetikaubamajad OÜ 78 eurot, mis maksti Imre Rooma(Juriidilised Investeeringud OÜ) kirja eest ja Complexis OÜ 960 eurot Reet Vokk(RV Õigusbüroo OÜ) hagiavalduse koostamise ja 500 eurot riigilõivu eest. Kokku 1538 euro.