Tsiviilkohtumenetluse karistus

Tsiviilkohtumenetluses teadvalt vale ütluse andmise eest kui sellega on kaasnenud tõendite kunstlik loomine, karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

§ 320. Valeütlus ja valevanne

(1) Kannatanu või tunnistaja poolt kriminaal- või väärteomenetluses või tsiviilkohtu– või halduskohtumenetluses teadvalt vale ütluse andmise eest või menetlusosalise poolt vande all teadvalt vale seletuse või vande all teadvalt vale vara nimekirja või sissetulekute või kulude arvestuse andmise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
[RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

(2) Sama teo eest, kui sellega on kaasnenud tõendite kunstlik loomine, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.
[RT I, 19.03.2019, 3 – jõust. 01.07.2019]

Allikas: Karistusseadustik https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011190?leiaKehtiv