Marek Sauber´i laim Digipost OÜ ja eta.ee kohta

Olge hoiatatud internetis tekste kirjutava Marek Sauber’i tegevuse eest. Tegemist on valetaja ja laimajaga, kes kaotas kohtus vaidlemisega 1538 eurot.

Viru Maakohus tegi 3.04.2019 kohtuotsuse 2-18-15649, millega ei rahuldanud hageja Complexis OÜ(esindaja Marek Sauber) taotlust kostja Digipost OÜ vastu käesoleva artikli suhtes.

Hagis kirjutas hageja Complexis OÜ esindaja Marek Sauber:

6. Ka artiklis „M S`i laim Digipost OÜ ja eta.ee kohta” väidetakse, et hageja olevat teinud teiste isikute kohta laimu levitamiseks portaali petturid.ee ning avaldavat seal teiste kohta valeinformatsiooni. Sisuliselt väidab kostja oma selleski kirjutises, nagu tegelevat portaal petturid.ee Digipost OÜ ja eta.ee laimamisega. Hageja ei nõustu selle väitega ja leiab, et niisugune väide on vale ja eksitav. Portaal petturid.ee ei levita laimu ega valeinfot OÜ Digipost ega ka eta.ee kohta, vaid portaalis esitatud info vastab tõele ja on ka tõendatav. Seega on kostja avaldanud teadlikult valeinfot, nimetades sealjuures hagejat laimajaks. Ka nimetatud kostja artiklis luuakse kolmandatele isikutele väär ettekujutus, nagu hageja väidetavalt laimaks oma portaalis teisi isikuid. Portaalis petturid.ee ei ole käesoleval hetkel avaldatud mitte ühtegi kostja poolt viidatud artiklit. Seega ei vasta tõele ka kostja artiklis toodud väide portaali petturid.ee laimutegevuse kohta. [Allikas p 6]

Kohtule esitatud tõendite põhjal leidis kohus, et pärast Sauberi poolt tekstide kustutamist ei saa nõuda teistelt tsiteeritud tekstide kustutamist. Samuti seda, et Sauber valetas tekstide avaldamise asjaolude kohta, kohtotsuse järgi: “hageja väited on paljasõnalised.”

29. /…/ Sellega on kohus tuvastanud, et petturid.ee leheküljel avaldatud postituste kopeerimine ei olnud keelatud ja nende kopeerimisega ei kostja hageja autoriõigusi rikkunud.
30. Kohus ei nõustu hageja väidetega, et hageja poolt peeturid.ee leheküljelt postituste kustutamise tõttu ka kostjat postituste kustutamiseks kohustamise vajaduse kohta. Postituste kustutamine ei tee neid olematuks. Kostja on neid kopeerinud ajal, mil postitused olid petturid.ee leheküljel avaldatud ja kostja on viidanud avaldamiste kuupäevadele.
31. Hageja väited, et postitused pandi lehekülje testimise ajaks, ei ole menetluses leidnud tõendamist. Hageja ei ole ka välja toonud, kas ja millise aja jooksul ta veebilehekülje testirežiimis hoidis ning miks just selliste sisudega postitused testimise režiimis avaldada oli vaja. Hageja väited, et avaldatud postitused ei olnud mõeldud avalikkusele, on paljasõnalised, sest ei ole tõendatud, et testirežiimis juurdepääsu saamine veebilehele oli piiratud paroolide muu identifitseerimist võimaldavate vahendite abil sisselogimise kehtestamisega. Seega olid veebileheküljel petturid.ee avaldatud andmed mõeldud ka avalikkusele nähtavaks tegemiseks. Kohtu järelduse õigust kinnitab ka asjaolu, et ka käesoleva lahendi tegemise ajal samal veebileheküljel avaldatud informatsiooni kohaselt petturid.ee reklaamitakse kui avalik info valetajate, petturite ja eriliste jobude kohta. Seega kopeerides hageja poolt veebileheküljel petturid.ee kopeerimist võimaldunud postitusi, ei ole kostja hageja autoriõigusega kaitstud õigusi rikkunud.
32. Hageja väidab, et varem avaldatud postituste kostja poolt endiselt oma hallatavatel veebilehekülgedel hoidmisega tekitab kostja hagejale kahju. Kohus ei nõustu hageja sellise väitega. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 127 lg 1 sätestab, et kahju hüvitamise eesmärk on kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. Väidetud ei ole, kostja avaldatud postituste tekst ei vasta hageja poolt algul avaldatud postituste tekstile. Hageja väiteid uskudes, tekib talle kahju tema poolt avaldatud postituste kustutamata jätmisega. Kohus leiab, et kuna kostja on kopeerinud hageja postitused hageja enda poolt avaldatud kujul, nende tekstide ja sisu muutmata, siis hagejal ei saanud tekkida kahju. Sellpärast kohus jätab rahuldamata hagi hagiavalduse resolutsiooni punkti 1 osas (I kd, t.lk. 87) kohtu äranägemisel mittevaralise kahjuhüvitise määramiseks rahuldamata.[Allikas kohtuotsus]

Selle asemel, et tunnistada oktoobris 2016 spami kirjas b24.ee firmade ja märksõnade otsingu võltsimist, registreeris Internetikaubamajad OÜ jaanuaris 2017 domeeni petturid.ee ja tegi sinna mais 2017 lisaks käesolevale veel 3 sissekannet: Eesti riigiamet, Eesti riigifirma ja Internetikaubamajad OÜ klient Janek.

Kohus jättis hagi esitaja taotluse rahuldamata, sest tõendatud ei olnud Sauberi poolt teiste isikute kohta tõese ja mitte laimava info avaldamine. Artikli kustutamise nõue ei too järeldust, et “selle tõttu saab järeldada hageja poolt kostja mittelaimamist.”

36. /…/Hageja arvates portaal petturid.ee ei levita laimu ega valeinfot, seal esitatud info vastab tõele, kostja on avaldanud valeinfot, nimetades sealjuures hagejat laimajaks, tuues kolmandatele isikutele väär ettekujutus, nagu hageja väidetavalt laimaks oma portaalis teisi isikuid. Portaalis petturid.ee ei ole käesoleval hetkel avaldatud mitte ühtegi kostja poolt viidatud artiklit. Seega ei vasta tõele ka kostja artiklis toodud väide portaali petturid.ee laimutegevuse kohta. Pooltel ei ole vaidlust selles, et petturid.ee portaalis ei ole enam avaldatud artiklit, mis 05.06.2017, mil selle tekst kopeeriti, seal oli avaldatud. Samas artikli kustutamine ei tähenda, et selle tõttu saab järeldada hageja poolt kostja mittelaimamist. Laim on vale või osaliselt väära väite levitamine, mis kahjustab teise isiku. Hageja ei ole tõendanud, et kust pärinevad tema poolt petturid.ee leheküljel avaldatud andmed väidetavalt Digipost OÜ ja selle juhatuse liikme poolt süüdimatult kontrollimata laimu ja valeinfo levitamise kohta. Hageja on artiklis seda avaldanud temale teadaolevatele andmetele tuginedes, kuid käesolevas menetluses ei ole hageja esitanud tõendeid selle kohta, kus temale teada olevad andmed pärinevad ning kuidas kostja väiteid hageja poolt levitatud andmete tõesele mittevastamise kohta on valed. Tõendamata jätmise tõttu selles osas tuleb hagi jätta rahuldamata. [Allikas p 36]

Järgneb algne artikkel, mida Marek Sauber vaidlustas.

See sissekanne on jätk 7.10.2016 siin avaldatud tekstile, mille järgi spam kirjaga reklaamitud b24.ee valetas külastajate arvu(firma otsingu tegemised) kuni 100 korda suuremaks kui oli tegelikult külastajate arv. Sellele tehti üldsõnalised solvavad kommentaarid, milles ei esitatud vastupidist tõestust. Selle asemel registreeriti hoopis domeen petturid.ee ja alustati laimu kampaaniat.

Eesti Teabe Agentuuri blogi pidav Digipost OÜ, kelle juhatuse liikmena on äriregistri andmetel märgitud Virgo Kruve ja kes meile teadaolevate andmete põhjal levitab süüdimatult oma blogis tõese info hulgas ka kontrollimata laimu ja valeinfot. Paraku kirjutab end õiglusele pühendunud mees seal ka ausatest kaupmeestest, kelle kohta tema otsitud info on kas vale või ebatäpne ja mitte täielikult kontrollitud.

Siin on link valetaja blogile: www.eta.ee

Soovitame olla tähelepanelikud ja hoiduda sellest valetajast: Virgo Kruve. Kui teil on selle isiku või ettevõtte kohta täiendavaid tõendeid, siis palume meiega ühendust võtta.

Lisaks Digipost OÜ-le on see valetaja seotud veel ettevõtetega: XXX MTÜ, TXX MTÜ, XXX OÜ, XXX MTÜ, XXX UÜ, XXX MTÜ, XXX MTÜ, XXX MTÜ, XXX MTÜ, XXX MTÜ ja XXX UÜ – seega soovitame vältida selliseid ettevõtteid.

Allikas: Marek Sauber laim petturid.ee lehel Digipost OÜ ja Virgo Kruve kohta 5.06.2017

Marek Sauber laimab petturiks eta.ee ja Digipost OÜ,
Marek Sauber laimab petturiks eta.ee ja Digipost OÜ, sest olid avastanud tema valetamise b24.ee statistikaga

Marek Sauberile sai juunis 2017 helistatud mitmel korral ja küsitud selgitust külastuste arvu vähesuse, suureks võltsitud facebooki laikide ja muu kohta, kuid peale rumala jutu ei tulnud sealt vastust. Kirjalikult sai pakutud ka vastulause avaldamist eta.ee lehel. Sellele lisaks saadeti veebruaris 2018 juristi ähvarduskiri ja märtsis 2018 taasavati petturid.ee leht laimava tekstiga.

Faktide täpne esitamine ei ole Marek Sauberile omane. Selle asemel, et tunnistada valetamist spam kirjas, hakkas ta registreerima eraldi domeene laimuks.

siis iga külastaja kes teeb ühe Hitsi, on teinud vähemalt 2 otsingut, mida ei registreerita statistikas, seega tuleb webalizeri arv vähemalt kahekordistada, et saada teada õige otsingutulemuste arv.

Kui palju Total Hits’e oli b24.ee lehel, milles väidatavalt sisalduvad ainult pooled otsingud?

Total Hits ehk päringuid kõigile failidele kokku(tekst ja kasutatud kujunduse pildid)
10.2015 38656
11.2015 77404
12.2015 79127
01.2016 73383
02.2016 63111
03.2016 57075
04.2016 57440
05.2016 71974
06.2016 55155
07.2016 60948
08.2016 68426
09.2016 61985
10.2016 75402 (artikli avaldamine, siit algas tõus!)
11.2016 95164
12.2016 107391
01.2017 110580
02.2017 98959
03.2017 179764
04.2017 155305
05.2017 160981 (rekord, Sauber tegi lehe petturid.ee)
06.2017 96554
07.2017 95734
08.2017 75677
09.2017 63222
10.2017 65483
11.2017 59624
12.2017 44562

Kõik võivad veenduda, et kunagi pole olnud kõigi lehe tekstide+piltide päringuid(Total Hits) mitte ligilähedalgi b24 kirjas väidetud 200 000 firma otsingule.

Graafik sama infoga, kus ülempiir on 200 000 Total Hits või siis “otsingut”

b24 total hits 10.2015 kuni 12.2017
kunagi pole olnud kõigi lehe tekstide+piltide päringuid(Total Hits) mitte ligilähedalgi b24 kirjas väidetud 200 000 firma otsingule.

Hakkasin mõtlema, et äkki Sauber ise ka usub seda valet, et “iga külastaja kes teeb ühe Hitsi, on teinud vähemalt 2 otsingut, mida ei registreerita statistikas.” Selle vastu räägib asjaolu, et ta on webalizeri tabelit võltsinud, vahetanud ära esilehele tulnud ja /otsing aadressi külastused. Arhiveerisin digitaalselt webalizer statistika ekraanitõmmised aja perioodist 10.2015 kuni 12.2017, et serveris saab Sauber neid jälle muuta.

Marek Sauber registreeris 16. jaanuaril 2017 domeeni petturid.ee eesmärgiga mustata Webshopper.ee klienti, pakiautomaadi teenust pakkuvad Omnivat, Tarbijakaitseametit ja käesolevat lehte, sest Sauber oskab reageerida ainult laimuga. Ta kopeeris ühe veebifirma kujundatud e-poe ja hiljem laimas selle autoreid, mille tõttu firma lõpetas tegevuse.

Mustaja Marek Sauber domeenis petturid.ee

staatus Makstud ja tsoonis
registreeritud 16.01.2017 09:30
muudetud 25.01.2018 14:17
aegub 17.01.2019
nimeserverid ns2.intermedia.ee, ns1.intermedia.ee
dnssec Allkirjastamata
registripidaja Elkdata OÜ
registreerija Complexis OÜ Reg. no. 12629772 (EE) [email protected]
halduskontakt Marek Sauber [email protected]
tehniline kontakt Elkdata OÜ [email protected]

Complexis OÜ Reg. no. 12629772 (EE)

domeen petturid.ee
registreerija
Complexis OÜ
Reg. no. 12629772 (EE)
halduskontakt
Marek Sauber

1. Complexis OÜ Imperial Landmarks OÜ;
KV Baltics OÜ;
Majutuskohad OÜ;
Astro KV UÜ
12756453 21.11.2014 Registrisse kantud Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lubja tn 48a, 80041 2 500.00 EUR www.kvpluss.ee
Complexis OÜ (registrikood 12756453) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
6. kanne: Ärinimi on Complexis OÜ
8. kanne: Aadress on Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lubja tn 48a, 80041
9. kanne: Elektronposti aadress on [email protected]
Kapital
3. kanne: Osakapital on 2 500 eurot
Esindusõigus
3. kanne: Juhatuse liige on Marek Sauber, isikukood 37507162228
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
3. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
6. kanne: Põhikiri on kinnitatud 01.01.2016
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
3. kanne: Astro KV UÜ on 31.12.2014. otsuse alusel ümber kujundatud osaühinguks ärinimega Majutuskohad OÜ
Kannete loetelu
Viru Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 21.11.2014 (esmakanne)
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
3. kanne: Kinnitatud 15.05.2015 (ümberkujundamiskanne)
6. kanne: Kinnitatud 05.02.2016 (muutmiskanne)
8. kanne: Kinnitatud 22.12.2017 (muutmiskanne)
9. kanne: Kinnitatud 18.01.2018 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp
Complexis OÜ (registrikood 12756453) registrikaart

Complexis OÜ (registrikood 12756453) registrikaart

 

petturid.ee omanik registrikoodi järgi Internetikaubamajad OÜ

Domeeni petturid.ee omaniku registrikoodiks oli märgitud 12629772, millele Äriregistris vastab Internetikaubamajad OÜ, selle juhatuses on jällegi Marek Sauber.

1. Internetikaubamajad OÜ Vanda Invest UÜ 12629772 17.03.2014 Registrisse kantud Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Õli tn 2a, 80031 21 500.00 EUR
Internetikaubamajad OÜ (registrikood 12629772) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
3. kanne: Ärinimi on Internetikaubamajad OÜ
6. kanne: Aadress on Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Õli tn 2a, 80031
7. kanne: Elektronposti aadress on [email protected]
Kapital
4. kanne: Osakapital on 21 500 eurot
Esindusõigus
3. kanne: Juhatuse liige on Marek Sauber, isikukood 37507162228
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
3. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
4. kanne: Põhikiri on kinnitatud 09.07.2014
3. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
3. kanne: Vanda Invest UÜ on 17.03.2014. otsuse alusel ümber kujundatud osaühinguks ärinimega Internetikaubamajad OÜ.
Kannete loetelu
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 17.03.2014 (esmakanne)
3. kanne: Kinnitatud 10.07.2014 (ümberkujundamiskanne)
Pärnu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
4. kanne: Kinnitatud 15.07.2014 (muutmiskanne)
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
6. kanne: Kinnitatud 20.12.2017 (muutmiskanne)
7. kanne: Kinnitatud 18.01.2018 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp

Leht petturid.ee on majutatud serveris intermedia.ee ja see on tuntud spam kirjade poolest ning ka selle intermedia.ee domeeni omanik on (eraisik) Marek Sauber, mille Whois info leiab Eesti spam kirjade andmebaasi lehelt.

domeeni intermedia.ee omanik on eraisik Marek Sauber
domeeni intermedia.ee omanik on eraisik Marek Sauber

.