Category Archives: avalikud teated

Hoiatus! Marek Sauber võltsib ja valetab

Internetis on võimalik levitada teiste inimeste kohta valet, nt petturid.ee lehel. Kohus leidis, et õigesti tsiteeritud Marek Sauber’i tekste ei pea kustutama.

Viru Maakohus tegi 3.04.2019 kohtuotsuse 2-18-15649, millega ei rahuldanud hageja Complexis OÜ (esindaja Marek Sauber) taotlust kostja Digipost OÜ vastu, et mõista välja käesoleva lehe haldajalt 7000 eurot kahjutasu. Kohus jättis menetluse kulud osapoolte endi kanda. Samuti otsustas, et 2 artikli teksti/väiteid muutma ei pea, 3 artiklit tuleb muuta (kustutada pealkiri ja kostja lisatud hinnangud Sauberi tegevuse kohta) ning 2 artiklit tuleb kustutada.

Hagi esitaja Complexis OÜ ei vaidlustanud samal ajal avaldatud tekste ja väiteid:

Kohtule esitas Marek Sauber kõigi artiklite esimese lehekülje, märkides peale “osaline väljavõte kostja artiklist.”

eta-p5178988-osaline-lisa.jpg
Hagi juurde esitati iga artikli algusest 1 lehekülg. See on valetamine.

Kohtuotsusest selgub, et selliselt tehtigi otsus ja tegelikult jäeti tähelepanuta ka kohtuistungil esitatud kostja väited ja tõendid. Märgitakse ekslikult, et hageja on tekste avaldanud domeeni omanik, kuigi registrikoodi järgi oli selleks hoopis Internetikaubamajad OÜ.

Kohus lükkas tagasi hagi, et muuta või lükata ümber andmeid artiklites:
1. Internetikaubamajad OÜ (M S) avas laimuks petturid.ee(kohtuotsus p 38.)

Kostja kirjutas selgituseks sellele artiklile juurde, et selle asemel, et tunnistada valetamist b24.ee lehe külastajate arvuga, registreeris Marek Sauber eraldi domeen küberkiusamiseks petturid.ee. Seejuures on domeeni registreerinud firma EIS andmebaasis registrikoodi järgi Internetikaubajad OÜ (12756453). Juulis 2018 muudeti registrikoodi ja omanik on Complexis OÜ. Mõlemad firmad on Marek Sauber juhitud.
Hageja arvates artikliga luuakse aga külastajatele väär ettekujutus, nagu hageja väidetavalt laimaks oma portaalis petturid.ee teisi isikuid. Portaal petturid.ee on loodud ainult tõese info avaldamise eesmärgil. Portaal petturid.ee ei ole kunagi levitanud laimu ega valeinfot teiste isikute kohta, vaid seal esitatud info on kontrollitud ja vastab tegelikkusele. Maakohus ei nõustu hageja sellise väidetega, sest mitte kõik petturid.ee leheküljel avaldatud info vastab tõele. Nimelt petturid.ee leheküljel avaldatud informatsioon ei vasta tõele käesoleva otsuse punktis 36 toodud osas. Lisaks ka käesoleva kohtuotsuse tegemise ajal on petturid.ee avaldatud mitu artiklid Virgo Kruvega seoses, kes väidetavalt muu hulgas rikub hageja autoriõiguseid, kuid käesoleva otsuse punktidest 28-32 tulenevalt ei ole kostja hageja autoriõigusi rikkunud. Petturid.ee leheküljel vaid tõese andmete avaldamise tõendamata jätmise tõttu ka selle nõude osas kohus jätab hagi rahuldamata.[Allikas p 38]

2. M S ́i laim Digipost OÜ ja eta.ee kohta (kohtuotsus p.36)

Hageja arvates portaal petturid.ee ei levita laimu ega valeinfot, seal esitatud info vastab tõele, kostja on avaldanud valeinfot, nimetades sealjuures hagejat laimajaks, tuues kolmandatele isikutele väär ettekujutus, nagu hageja väidetavalt laimaks oma portaalis teisi isikuid. Portaalis petturid.ee ei ole käesoleval hetkel avaldatud mitte ühtegi kostja poolt viidatud artiklit. Seega ei vasta tõele ka kostja artiklis toodud väide portaali petturid.ee laimutegevuse kohta. Pooltel ei ole vaidlust selles, et petturid.ee portaalis ei ole enam avaldatud artiklit, mis 05.06.2017, mil selle tekst kopeeriti, seal oli avaldatud.
Samas artikli kustutamine ei tähenda, et selle tõttu saab järeldada hageja poolt kostja mittelaimamist. Laim on vale või osaliselt väära väite levitamine, mis kahjustab teise isiku. Hageja ei ole tõendanud, et kust pärinevad tema poolt petturid.ee leheküljel avaldatud andmed väidetavalt Digipost OÜ ja selle juhatuse liikme poolt süüdimatult kontrollimata laimu ja valeinfo levitamise kohta. Hageja on artiklis seda avaldanud temale teadaolevatele andmetele tuginedes, kuid käesolevas menetluses ei ole hageja esitanud tõendeid selle kohta, kus temale teada olevad andmed pärinevad ning kuidas kostja väiteid hageja poolt levitatud andmete tõesele mittevastamise kohta on valed. Tõendamata jätmise tõttu selles osas tuleb hagi jätta rahuldamata.[Allikas p 36]

Kohus ei nõustu Marek Sauber’iga

Järgnevalt kohtuotsuse tõendid Marek Sauberi poolt võltsimise ja valetamise kohta esitatud hagis. Nendeks olid väited, et petturid.ee lehelt Marek Sauber’i tekstide kopeerimisega rikuti tema autoriõigusi, need koopiad tuleb samuti kustutada ja kopeerimisega tekitati talle kahju.

29. /…/ Sellega on kohus tuvastanud, et petturid.ee leheküljel avaldatud postituste kopeerimine ei olnud keelatud ja nende kopeerimisega ei kostja hageja autoriõigusi rikkunud.
30. Kohus ei nõustu hageja väidetega, et hageja poolt peeturid.ee leheküljelt postituste kustutamise tõttu ka kostjat postituste kustutamiseks kohustamise vajaduse kohta. Postituste kustutamine ei tee neid olematuks. Kostja on neid kopeerinud ajal, mil postitused olid petturid.ee leheküljel avaldatud ja kostja on viidanud avaldamiste kuupäevadele.
31. Hageja väited, et postitused pandi lehekülje testimise ajaks, ei ole menetluses leidnud tõendamist. Hageja ei ole ka välja toonud, kas ja millise aja jooksul ta veebilehekülje testirežiimis hoidis ning miks just selliste sisudega postitused testimise režiimis avaldada oli vaja. Hageja väited, et avaldatud postitused ei olnud mõeldud avalikkusele, on paljasõnalised, sest ei ole tõendatud, et testirežiimis juurdepääsu saamine veebilehele oli piiratud paroolide muu identifitseerimist võimaldavate vahendite abil sisselogimise kehtestamisega. Seega olid veebileheküljel petturid.ee avaldatud andmed mõeldud ka avalikkusele nähtavaks tegemiseks. Kohtu järelduse õigust kinnitab ka asjaolu, et ka käesoleva lahendi tegemise ajal samal veebileheküljel avaldatud informatsiooni kohaselt petturid.ee reklaamitakse kui avalik info valetajate, petturite ja eriliste jobude kohta. Seega kopeerides hageja poolt veebileheküljel petturid.ee kopeerimist võimaldunud postitusi, ei ole kostja hageja autoriõigusega kaitstud õigusi rikkunud.
32. Hageja väidab, et varem avaldatud postituste kostja poolt endiselt oma hallatavatel veebilehekülgedel hoidmisega tekitab kostja hagejale kahju. Kohus ei nõustu hageja sellise väitega. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 127 lg 1 sätestab, et kahju hüvitamise eesmärk on kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. Väidetud ei ole, kostja avaldatud postituste tekst ei vasta hageja poolt algul avaldatud postituste tekstile. Hageja väiteid uskudes, tekib talle kahju tema poolt avaldatud postituste kustutamata jätmisega. Kohus leiab, et kuna kostja on kopeerinud hageja postitused hageja enda poolt avaldatud kujul, nende tekstide ja sisu muutmata, siis hagejal ei saanud tekkida kahju. Sellpärast kohus jätab rahuldamata hagi hagiavalduse resolutsiooni punkti 1 osas (I kd, t.lk. 87) kohtu äranägemisel mittevaralise kahjuhüvitise määramiseks rahuldamata.[Allikas kohtuotsus]

Pealkirjas kasutati sõna valetab, sest p 29-32 oli kohus välja toonud väited, mis esitati hagis aga millega kohus ei nõustunud. Need olid: 1) petturid.ee lehel ei ole postitusi olnud, mida siin oli tsiteeritud, 2) hageja väitis, et petturid,ee lehele pandi postitused testimise ajaks ja 3) 5.06.2017 avaldatud petturid.ee tekstide tsiteerimine(kopeerimine) rikub Complexis OÜ autoriõiguseid.

Pealkirjas kasutati sõna võltsib eelnevaga samal põhjusel, et hagis ei esitatud tõeseid väiteid. Hageja esitas siin toodud graafiku Total Hits näitajatega ja nimetas selle Webalizeri statistikaks(näidis õigest webalizer statistikast oktoobrist 2016 ja 12 kuu üldpilt, millest koopia ka interneti arhiivis). Lisaks esitati paberile trükitud “otsingu demonstratsioon” kuigi webalizeri numbrid olid olemas aadressi b24.ee/otsing tehtud päringute kohta.

Kohtule esitas Marek Sauber siit kopeeritud graafiku(järgev pilt), mille nimeks oli “Lisa 9” ja väitis, et see oli webalizeri andmed. See sai välja toodud nii vastustes kui istungil aga tulemust ei olnud.

b24 total hits 10.2015 kuni 12.2017
kunagi pole olnud kõigi lehe tekstide+piltide päringuid(Total Hits) mitte ligilähedalgi b24 kirjas väidetud 200 000 firma otsingule.

Kohus võttiski seda graafikut kui tõendit b24.ee firmade otsimise kohta. Näiteks lehe stiililehte laaditi keskmiselt 591 korda kuus aga tegelikud webalizer pildid jäeti kohtus kõrvale.

Septembris 2016 tehti 61985 total hits päringut lehele b24.ee, mille järgi Marek Sauber valetas 3,22 korda (200000:61985=3,22). Oktoobris 2016 tehti 75402 päringut total hits, mis teeb valetamiseks 2.65 korda(200000:75402=2.65). Total hits rekord oli märtsis 2017 179764 ja see teeb valetamiseks 1,11 korda. Kohtuistungil sai välja toodud, et oktoobris 2016 toimus pildi otsing.png laadimisi 660 korda(tabel Top 30 of 2488 Total URLs) ja see oli tegelik otsingu lehe kasutamiste arv. Seda infot hageja paberile ei trükkinud.

Kohus otsustas, et 3 artiklit tuleb muuta: kustutada pealkiri ja tsiteeritud petturid.ee artiklite juurde lisatud tekstid, milles oli hinnang Marek Sauberi poolt teiste isikute laimamisest.
1. M S (Webshopper.ee) laimas kliendi petturiks.

Kuna ei ole tõendatud, et milles seisneb hageja poolt selle kliendi kohta väärade väidete levitamist, siis artiklis toodud väiteid hageja poolt Puistevilla *** OÜ laimamise kohta ei vasta tõele. Kostjat tuleb kohustada tegelikkusele mittevastavaid väiteid ümber lükkama, kustutades artikli pealkirja ja kostja pool artiklile lisatud teksti.[Allikas p 37]

2. M S laimas petturiks Omniva

Maakohus ei nõustu kostja väidetega M S poolt Omniva laimamise kohta, sest artiklis avaldatud
andmete põhjal ei ole võimalik seda järeldada./…/ Kostja väited, et Complexis OÜ või Internetikaubajad OÜ saadavad kauba pakiautomaatide vahendusel kehvas pakendis ja kui kaup saab kannatada, teeb M S interneti sissekande, et postifirma on pettur, ei vasta tegelikkusele. Artiklis ei ole avaldatud, et Omniva on pettur. Sõna pettur on kostja väärtushinnang. Kostja peab artikli pealkirja ja kogu kostja poolt artiklile lisatud teksti kustutama.[Allikas p 40]

3. M S laimas petturiks Tarbijakaitseameti

Artiklis avaldatu on hageja väärtushinnang petturluse kohta või ametniku ebakompetentsuse kohta, mille avaldamist ei ole võimalik lugeda laimuks. Ka selle artikli osas kostja ei ole isik, kes kolmandate isikute kohta avaldatud väärtushinnangut õigustatud hindama. Kostja ei ole tõendanud, et M S kliendile Omniva pakiautomaadi teenuseid kasutades eseme müüs ega seda, et müüdud ese katki läks. Seega ei ole tõendatud, et artiklis avaldatud oli laim ja kostja peab artikli pealkirja ning selle lisatud teksti kustutama.[Allikas p 41]

Kohus ei mõistnud välja autoriõiguse rikkumise eest kahjutasu, sest vastavaid hagis esitatud väiteid ei tõestatud.

Lõpuks leidis kohus, et 2 artiklit tuleb kustutada. Nagu eelnevalt kirjutatud, siis nende kohta oli esitatud ainult 1 lehekülg algusest ja numbrid Google Analytics või Webalizeri info kohta olid paberitega töötavale kohtunikule ilmselgelt keerulised.

1. Ärikataloog b24.ee valetab 100 korda (link kustutatud)

Kohus leidis, et total hits näitaja on sama kui firma otsimine ja tegi järgneva otsuse.

(Hageja) Punkt 4. Hagile on tõenditena lisatud ka Webalizeri statistika tolle perioodi külastustest ja otsingu demonstratsioon.
(Hageja) Punkt 22. Hageja rõhutab, et kostja viitab valesti oma vastuses b24.ee portaali külastuste arvu kohta, mitte aga otsingute arvu kohta. Hageja kinnitab, et B24.ee külastuste arv ei puutu antud juhul üldse asjasse, sest hageja poolt saadetud reklaamkirjas (mis oli kostja poolt avaldatud artikli aluseks) ei ole räägitud mitte külastuste arvust, vaid otsingute arvust ja hageja poolt on kohtule lisatud tõendina ka otsingu demo, mis kasutab sama algoritmi, nagu toonane b24.ee portaal kasutas otsingute tegemisel ja sealt nähtub selgelt, et tehtud otsingute arv on tihti mitu korda suurem, kui reaalne külastuste või klikkide arv antud lehel. Seega hageja ei ole valetanud oma saadetud reklaamkirjas otsingutulemuste kohta. Ja isegi siis, kui võtta aluseks vaid külastuste arv (mitte otsingute arv), ka siis ei ole kostja artikli pealkirjas sisalduv väide (“b24.ee ärikataloog valetab 100 korda”) kuidagi tõene, kuna külastuste järgi on tehtud b24.ee portaalile kõnelalustel perioodidel (Märts 2017) kokku 179764 klikki (webalizeri statistika), mis aga kuidagi ei vasta Kostja blogi artikli väitega, nagu Hageja oleks valetanud 100 korda, sest reklaamkirjas välja toodud otsingute arvu 200000 ja reaalse klikkide arvu 179764 omavahel jagades saame tulemuseks 1,1 korda (mitte 100 korda). Seega kostja valetab oma blogides ja levitab avalikult laimu hageja kohta, kahjustades sellega hageja mainet ja sekkudes hageja majandustegevusse.
(kohus) Punkt 35. Kostja leheküljel avaldatud artiklis on viidatud kirjale järgmise sisuga: „Lp. ettevõtte juht, B24 on Eesti ettevõtete ärikataloog juba aastast 2012. Iga kuu otsitakse B24 ärikataloogist üle 200 000 ettevõtte või märksõna. B24 kataloogiga liitumine ja ettevõtte lisamine on alati tasuta. Tihtipeale aga sellest ei piisa, et oled oma ettevõtte lisanud kataloogi, soovitav on ettevõte tõsta ka esile otsingus, et sinu ettevõte just esimesena välja tuleks otsija jaoks. Allikas: Eesti spam kirjad“. Polte esindajate selgituste kohaselt nimetatud kirja on saatnud hageja. Hageja on nimetatud e-kirja kohta avaldanud artikli pealkirjaga „Ärikataloog b24.ee valetab 100 korda“ ja on lisanud oma selgitused, et hageja saadetud kirja teksti on täiendatud alates ilmumisest 07.10.2016 uute andmetega, et b24.ee valetas spam kirjas oma kasutajate hulga kohta, keda nad mõõtsid väitega “Iga kuu otsitakse B24 ärikataloogist üle 200,000 ettevõtte või märksõna.” Google andmete järgi oli neil ühes kuus kuni 2 000 lehekülje kuvamist, nende endi webalizer näitab Total Hits rekordina 79 124 (detsember 2015) kuni spam kirjani ja kuni jaanuari 2018 jäi rekordiks 160 981 (mai 2017). Teksti lõpus on ka välja toodud palju tehti tegelikult /otsing päringuid. Need on ka moonutatud, sest osades tabelites oli ära vahetatud esileht ja /otsing.

Pooled vaidlevad selle üle, mis on hagejale kuuluva b24.ee lehekülje külastuste tegelik arv ja mis on tegelikult tehtud otsingute arv. Hageja on oma 24.01.2019 menetlusdokumendis rõhutanud, et kui võtta aluseks vaid külastuste arvu, ka siis kostja artikli pealkirjas sisalduv väide ei ole tõene, kuna külastuste järgi on tehtud b24.ee portaalile kõnealustel perioodidel (märts 2017) kokku 179 764 klikki (webalizeri statistika), mis aga kuidagi ei vasta kostja blogi artikli väitega, nagu hageja oleks valetanud 100 korda. Hageja esitatud lisa 9 järgi tema poolt kasutatava webalizeri statistika järgi oli tema hallatava b24.ee lehekülje külastuste statistika oktoobris 2015 38 656 külastust, märtsis 2017 179 764 külastust ja detsembris 2017 44 562 külastust (I kd, t.lk. 105). Sama statistika on avaldatud ka kostja poolt leheküljel eta.ee ja on kostja esitanud kohtule. Kostja polt kohtule esitatud tõendite järgi nt oli b24.ee külastuste arv 2016.a oktoobris 75 402 (II kd, t.lk. 28). Sellega on kohus tuvastanud, et kostja väide, et ärikataloog b24.ee ee valetab 100 korda ei vasta tegelikkusele. Külastuste arvu (total hits) andmete alusel saab vaid järeldada, et b24.ee külastuste arv oli oktoobris 2017 2.65 korda väiksem (200 000 : 75 402) ja märtsis 2017 1.11 korda väiksem (200 000 : 179 764) hageja poolt näidatust. Seega ei valetanud ärikataloog b24.ee 100 korda, mistõttu ei vasta kostja avaldatud andmed ärikataloogi vältamise kohta tegelikkusele ja kostjat tuleb kohustada artiklit kustutama.

Lisaks peab kohus vajalikuks märkida ka seda, et kostja avaldatud artiklis on tegussõna valetab toodud oleviku vormis, mis jätab muljet b24.ee poolt ka edaspidisele valeandmete levitamisele. Millised olid külastate arvud kostja vastuse esitamise või tsiviilasja arutamise ajal, ei ole teada. 02.04.2019 kell 13:25 seisuga oli b24.ee info, et ettevõtet on vadatud kokku vaadatud 160 606 korda ja 27.03.2019 kell 11:25 98 838 korda.[Allikas kohtuotsus]

Kahjuks osutusid siin numbrid liiga keeruliseks ja webalizeri Total hits muutus firma otsimisteks. Tuleb välja tuua, et pakkumise saatmise ajal oli domeeni omanikuks eraisik Marek Sauber, mitte hageja Complexis OÜ.

Teiseks tuli kustutada siit artikkel:
2. Disaini kopeerinud Proweb OÜ laim hävitas Billion OÜ (link kustutatud).

Punkt 39. Selles artiklis on hageja kirjutanud, et M S (Proweb OÜ) hävitas Billion OÜ 2015. aastal
sotsiaalmeedia laimuga (veebruarist kuni juunini). Firma ei esitanud pärast kohtuvaidlust enam
majandusaasta aruandeid. Isegi kui kohtuhagi S kaotas, oli tema laimul mõju teise firma mainele ja selle kliendid oleksid olnud samuti laimu ohus, et S ka neid laimab (laiendatud laimu levitamine, näiteks kõigi juriidiliste isikute kohta, kes on juhatuse liikmega seotud) (I kd, t.lk. 99).

Kohus on tuvastanud, et 14.02.2015 oli Proweb OÜ esitanud Harju Maakohtule hagi kostja Billion OÜ vastu edasise laimu levitamise keelamiseks ja kahjuhüvitise väljamõistmiseks. Harju Maakohtu 11.10.2018 kohtumäärusega tsiviilasjas 2-15-2372 tsiviilasja menetlus lõpetati seoses poolte vahel kompromissi sõlmimisega, mis seisnes kostja polt hagejale 200 eurot tasumise tõttu hageja poolt hagist loobumises (I kd, t.lk. 30-33). Kostja (Digipost OÜ) ei ole oma väiteid Proweb OÜ disaini kopeerimise ja sellegaBillion OÜ hävitamise kohta tõendanud. Seega selles artiklis avaldatud andmed laimu kohta ei vasta tõele. Kostja peab tegelikkusele mittevastavad faktiväidete ümberlükkamiseks kustutama avaldatud artikli.

Link 1 .pdf failile: kohtuotsus 2-15-2372 Proweb OÜ (Marek Sauber) hagi firma Billion OÜ vastu, kelle disaini oli Sauber kopeenud ja internetis müügiks pakkunud.

Link 2 .pdf failile, millega 2018. aastal sõlmiti kompromiss, mille järgi Proweb OÜ loobus oma nõudest Billion OÜ vastu tingimusel, et talle tasutakse õigusabikulud summas 200 eurot. Samuti tagastati Proweb OÜ riigilõiv: Kohtuotsus proweb OÜ hagi kompromissiga lõpetamine 2-15-2372

Kohus Harju Maakohus
Kohtukoosseis Kohtunik Anu Uritam
Määruse tegemise aeg ja koht 11. oktoober 2018, Tallinn
Tsiviilasja number 2-15-2372
Tsiviilasi Proweb OÜ hagi Billion OÜ vastu mittevaralise kahju hüvitamise nõudes kompromissi kinnitamine, asjas menetluse lõpetamine ning poole menetluses tasutud riigilõivu tagastamine
Kinnitada Proweb OÜ (hageja) ja Billion OÜ (kostja), koos nimetatuna pooled, vahel sõlmitud kompromiss alljärgnevas.
1.1. Proweb OÜ loobub oma nõudest Billion OÜ suhtes kompromissi korras, tingimusel, et Billion OÜ tasub Proweb OÜ õigusabikulud summas 200 €.
1.2. Kompromissi p-s 1.1. märgitud summa tuleb tasuda Proweb OÜ arvele Swedbankis: xxx.
2. Lõpetada menetlus tsiviilasjas nr 2-15-2372.
3. Jätta poolte menetluskulud poolte endi kanda arvestades kompromissi punktis
1.1. sätestatud erisust.

Allikas: Kohtuotsus proweb OÜ hagi kompromissiga lõpetamine 2-15-2372

Äriregistris on fakt, et firmale Billon OÜ tehti kustutamishoiatus majandusaasta aruannete esitamata jätmise eest alates 2016. aastast.

Billion OÜ registrikaart 2019
Billion OÜ registrikaart 2019

 

Kokkuvõttes leidis kohtuotsusega kinnitust, et artikleid petturid.ee lehelt seisuga 5.06.2017 oli õigesti tsiteeritud 5 korral. Neist 2 artikli kohta lükkas kohus Complexis OÜ hagi tagasi ja 3 kohta leidis, et alles võib jääda vaid tsiteeritud osa aga tuleb kustutada siin artiklile lisatud pealkiri ning arvamuse osa.

Kui uskuda hageja Complexis OÜ(esindaja Marek Sauber) esitatud pabereid, siis sellele vaidlusele kulutas Internetikaubamajad OÜ 78 eurot, mis maksti Imre Rooma(Juriidilised Investeeringud OÜ) kirja eest ja Complexis OÜ 960 eurot Reet Vokk(RV Õigusbüroo OÜ) hagiavalduse koostamise ja 500 eurot riigilõivu eest. Kokku 1538 euro.

Internetikaubamajad OÜ loovutas domeeni petturid.ee

EIS andmebaasis oli domeeni petturid.ee omaniku registrikoodiks märgitud 12629772, millele Äriregistris vastab Internetikaubamajad OÜ, selle juhatuses on Marek Sauber.

Domeeni registreerija nimi oli ekslikult Complexis OÜ aga Elkdata OÜ klienditeenindaja vastas, et kõige esmane on firma registrikood. See on tõendatud, et alates registreerimisest 16.01.2017 kuni muutmiseni 05.07.2018 kell 08:28 oli registreerijaks Internetikaubamajad OÜ.

staatus Makstud ja tsoonis
registreeritud 16.01.2017 09:30
muudetud 25.01.2018 14:17
aegub 17.01.2019
nimeserverid ns2.intermedia.ee, ns1.intermedia.ee
dnssec Allkirjastamata
registripidaja Elkdata OÜ
registreerija Complexis OÜ Reg. no. 12629772 (EE) [email protected]
halduskontakt Marek Sauber [email protected]
tehniline kontakt Elkdata OÜ [email protected]

Internetikaubamajad OÜ levitab petturid.ee teiste firmade kohta solvavaid väiteid.
Domeeninimi petturid.ee registreerija Internetikaubamajad OÜ Reg. no. 12629772 (EE), registreeritud 16.01.2017 Marek Sauber valeväidete levitamiseks

 

Tundub, et Elkdata OÜ laseb domeeni registreerija nimesid ja registrikoode kliendil muuta ja nii on võimalik olukord, kus firma registrikood ja nimi ei ole vastavad.

1. Internetikaubamajad OÜ Vanda Invest UÜ 12629772 17.03.2014 Registrisse kantud Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Õli tn 2a, 80031 21 500.00 EUR
Internetikaubamajad OÜ (registrikood 12629772) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
3. kanne: Ärinimi on Internetikaubamajad OÜ
6. kanne: Aadress on Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Õli tn 2a, 80031
7. kanne: Elektronposti aadress on [email protected]
Kapital
4. kanne: Osakapital on 21 500 eurot
Esindusõigus
3. kanne: Juhatuse liige on Marek Sauber, isikukood 37507162228
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
3. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
4. kanne: Põhikiri on kinnitatud 09.07.2014
3. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
3. kanne: Vanda Invest UÜ on 17.03.2014. otsuse alusel ümber kujundatud osaühinguks ärinimega Internetikaubamajad OÜ.
Kannete loetelu
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 17.03.2014 (esmakanne)
3. kanne: Kinnitatud 10.07.2014 (ümberkujundamiskanne)
Pärnu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
4. kanne: Kinnitatud 15.07.2014 (muutmiskanne)
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
6. kanne: Kinnitatud 20.12.2017 (muutmiskanne)
7. kanne: Kinnitatud 18.01.2018 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp

petturid.ee uus omanik Complexis OÜ

Domeen petturid.ee vahetas omanikku 05.07.2018 kell 08:28 kui Elkdata OÜ klienditeenindaja muutis registrikoodi, et see vastaks nimele Complexis OÜ. Nüüd olid domeeni andmed järgmised.
staatus Makstud ja tsoonis
registreeritud 16.01.2017 09:30
muudetud 05.07.2018 08:28
aegub 17.01.2019
nimeserverid ns2.intermedia.ee, ns1.intermedia.ee
dnssec Allkirjastamata
registripidaja Elkdata OÜ
registreerija Complexis OÜ Reg. no. 12756453 (EE) [email protected]
halduskontakt Marek Sauber [email protected]
tehniline kontakt Elkdata OÜ [email protected]
Domeeni petturid.ee andmeid muudeti 05.07.2018 08:28 ja nüüd on registrikood sama firma nimega Complexis OÜ
Domeeni petturid.ee andmeid muudeti 05.07.2018 08:28 ja nüüd on registrikood 12756453 sama firma nimega Complexis OÜ
1. Complexis OÜ Imperial Landmarks OÜ;
KV Baltics OÜ;
Majutuskohad OÜ;
Astro KV UÜ
12756453 21.11.2014 Registrisse kantud Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lubja tn 48a, 80041 2 500.00 EUR www.kvpluss.ee
Complexis OÜ (registrikood 12756453) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
6. kanne: Ärinimi on Complexis OÜ
8. kanne: Aadress on Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lubja tn 48a, 80041
9. kanne: Elektronposti aadress on [email protected]
Kapital
3. kanne: Osakapital on 2 500 eurot
Esindusõigus
3. kanne: Juhatuse liige on Marek Sauber, isikukood 37507162228
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
3. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
6. kanne: Põhikiri on kinnitatud 01.01.2016
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
3. kanne: Astro KV UÜ on 31.12.2014. otsuse alusel ümber kujundatud osaühinguks ärinimega Majutuskohad OÜ
Kannete loetelu
Viru Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 21.11.2014 (esmakanne)
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
3. kanne: Kinnitatud 15.05.2015 (ümberkujundamiskanne)
6. kanne: Kinnitatud 05.02.2016 (muutmiskanne)
8. kanne: Kinnitatud 22.12.2017 (muutmiskanne)
9. kanne: Kinnitatud 18.01.2018 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp
Complexis OÜ (registrikood 12756453) registrikaart
Complexis OÜ (registrikood 12756453) registrikaart

.

Leht petturid.ee on majutatud serveris intermedia.ee ja see on tuntud spam kirjade poolest ning ka selle intermedia.ee domeeni omanik on (eraisik) Marek Sauber, mille Whois info leiab Eesti spam kirjade andmebaasi lehelt.

Marek Sauber on ebameeldiv spam kirjade saatja, kes sarnaselt Daniil Domožilovile ja Urmo Vallele proovib laimuga väljapressimist, et kustutada tema tegevuse kohta avaldatud FAKTID.

Küberkelm kuritarvitab tuntud nime

23. novembril 2017 said tuhanded firmad e-maili, milles pakuti spam kirja saatmist ja sinna alla oli kirjutatud nimi Andrus Hallang. See oli identiteedi vargus. Juhuslikult valitud ohver Andrus on õiguskuulekas inimene, kelle kohta Riigiteatajas ei ole avaldatud ühtegi kohtuotsust. Spam kirjade tegelik saatja on korduvalt süüdi mõistetud kelmuse eest ja viimase 3 aastase vangistuse ajal tingimisi vabaduses olev Daniil Domožilov.

.
Received: from rc-a.info ([46.17.42.198]:59015)
by
Subject: Juba homme! Must Reede.
X-PHP-Originating-Script: 500:email.php
.

—————————- Original Message —————————-
Subject: Juba homme! Must Reede.
From: “Andrus Hallang” <[email protected]>
Date: Thu, November 23, 2017
To:
————————————————————————–

Juba homme! Must Reede.

Email Turundus

E-maili turundus on kõige kiirem ja kuluefektiivsem viis jõuda oma
klientideni. Aitame sul hoida sidet praeguste klientidega, tutvustada oma
toodet/teenust uutele klientidele ja teenida rohkem raha. Mõtleme välja
kampaania, teeme tehnilise teostuse ja saadame ka kirjad välja.

Meie Hinnapakkumine Novembris!

Turundus Eestis 300 000+ kontakti Ainult 115€

Turundus Soomes 740 000+ kontakti Ainult 165€

Turundus Rootsis 1 120 000+ kontakti Ainult 185€

Turundus Lätis 1 400 000+ kontakti Ainult 185€

EST +372 56 333 458
RUS +372 53 603 354

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Andrus Hallang

Kiri on saadetud x x x. Juhul, kui Te ei soovi kirju saada, siis loobuge, palun.
Click this link to unsubscribe: http://rc-a.info/nl/

.

Tegemist on sellel aastal alanud kirjade saatmisega, kus saatja nimena kasutatakse tuntud inimest. Selle võõra inimese identiteedi varastamise ja spam kirjade pakkumise kohta on sissekanne Eesti spami andmebaasis nimega “Creative Vibes Lab.” Neis kirjades on sama telefon, mis käesolevas kirjas aga palju tuntud nimesid. Me kõik teame, et Marko Mihkelson on tuntud poliitik ja mitmel korral valitud Riigikogusse, Arvo Pärt on Eesti tuntuim helilooja.

Subject: {Spam?} Saate Teie äri jaoks uut klientuuri just sel kuul.
From: “Marko Mihkelson” <info . teenused . info>
Date: Wed, March 22, 2017 1:28 am

Subject: {Spam?} Müükide ja ostude kevad-suvine hooaeg on avatud meiega
From: Arvo Pärt <info . e-reklaam . com>
Date: Mon, May 8, 2017 12:15 am

Subject: Ainult meil on parimad pakkumused ja hinnad juunis
From: “Bruno Sepp” <info . reklamid . com>
Date: Mon, May 29, 2017 12:44 am

Subject: Hinnapakkumine Juunis
From: “Meelis Padar” <info . e-reklaam . com>
Date: Tue, June 13, 2017 12:43 am

Subject: Hinnapakkumine Juulis
From: “Marko Rillo” <info . otsepostitus . com>
Date: Mon, July 3, 2017 14:33 am

Allikas: https://www.spami.ee/2017/07/04/creative-vibes-lab/

Nimetatud telefoni 56 333 458 leiab Facebooki lehelt Creative Vibes Lab 14. veebruaril tehtud postitusest www.facebook.com/cvlabest/

Контактные данные:
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +372 56 333 458
Web: www.cvlab.ee

Creative Vibes Lab sissekanne 14. veebruaril 2017 facebook.com/cvlabest/
Creative Vibes Lab sissekanne 14. veebruaril 2017 facebook.com/cvlabest/

Domeeni cvlab.ee omaniku info. Selle järgi registreeriti aadress 1 päev enne Facebooki lehte.

domeeninimi: cvlab.ee
staatus: Makstud ja tsoonis
registreeritud: 13.02.2017 12:45
muudetud: 13.02.2017 12:45
aegub: 14.02.2018
registreerija: OH EESTI OÜ
Reg. no. 12424828 (EE)
nimeserverid: ns3.zonedata.net
ns2.zone.ee
ns.zone.eu
dnssec: Allkirjastamata
registripidaja: Zone Media OÜ
Domeeni cvlab.ee registreerija on OH EESTI OÜ Reg. no. 12424828
Domeeni cvlab.ee registreerija on OH EESTI OÜ Reg. no. 12424828

Registrikaart domeeni registreerinud firma kohta

OH Eesti OÜ (registrikood 12424828) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
3. kanne: Ärinimi on OH Eesti OÜ
3. kanne: Aadress on Outokumpu tn 17-34, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30327
Kapital
3. kanne: Osakapital on 2 500 eurot
Esindusõigus
3. kanne: Juhatuse liige on Daniil Domožilov, isikukood 39206042525
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
3. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
3. kanne: Põhikiri on kinnitatud 21.02.2013
3. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
3. kanne: Amertrum UÜ on 21.02.2013. otsuse alusel ümber kujundatud osaühinguks ärinimega OH Eesti OÜ.
Kannete loetelu
Pärnu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 20.02.2013 (esmakanne)
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
3. kanne: Kinnitatud 06.05.2013 (ümberkujundamiskanne)
Väljatrüki lõpp

Firma OH Eesti OÜ ainus juhatuse liige on Daniil Domožilov, kes mõisteti kelmuses süüdi 2007. aastal juba alaealisena. Tema tekitatud kahju tuli tasuda tema emal.

Kohus Viru Maakohus
Kohtuasja number 1-06-8426 (06244000445)
Otsuse tegemise aeg ja koht 5.oktoobril 2007 Viru Maakohtu Kohtla-Järve Kohtumaja
DANIIL DOMAŽILOV tunnistada süüdi KarS § 199 lg 2 p 4,8 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 4(neli) kuud.
DANIIL DOMAŽILOV tunnistada süüdi KarS § 203 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 6(kuus) kuud.
KarS § 64 lg 1 alusel, suurendades raskemat karistust, mõista Daniil Domažilovile liitkaristuseks vangistus 9(üheksa) kuud.
KrMS § 238 lg 2 alusel vähendades Daniil Domažilovile mõistetud karistust 1/3, see on 3(kolme) kuu võrra, on Daniil Domažilovi karistuseks vangistus 6(kuus) kuud.
KarS § 74 lg 1,3 kohaldamisega mitte pöörata karistust täitmisele kui Danii Domažilov katseajal 18 ( kaheksateist) kuud ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 ettenähtud kontrollnõudeid:
Välja mõista Daniil Domažilovilt
-4000 krooni kannatanu T T , elukoht xxxxxxx xxxxxxxxx, kasuks
Alaealistel vahendite puudumisel välja mõista nende vanematelt kannatanute kasuks:
K V (Danil Domožilovi ema) , 4000 krooni T T kasuks.
Välja mõista riigituludesse menetluskulud:
Daniil Domožilovilt 14.029,40 krooni, millest 5400 krooni on sundraha 925,20 krooni on toimiku paljundamise kulud, 1585,90 krooni on määratud kaitsja poolt kohtueelses menetluses ja 6118,30 krooni kohtus osutatud õigusabi kulu
Alaealistel vahendite puudumisel välja mõista riigituludesse menetluskulud nende
vanematelt:
Daniil Domožilovi emalt K V välja mõista 14029,40 krooni

Alaealiselt Daniililt mõisteti riigituludesse menetluskulud nende tema emalt K V summas 14029 krooni ehk 896 eurot. Kogu kohtuotsus koopiana OH Eesti OÜ juhatuse liikme Daniil Domožilov’i alaealisena kelmuses süüdi mõistmine.

Käesoleval ajal viibib Daniil Domažilov ennetähtaegselt vabaduses. Tema viimane karistus oli 3 aastat Viru Vanglat, sest tegeles 2015. aastal grupis teistega internetis okidoki.ee lehel müüdavate asjade väljapetmisega.

Kohus Viru Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht 20.06.2016 Jõhvi kohtumaja
Kriminaalasja number 1-15-9997 (15244000139)
Süüdistatavad Daniil DOMOŽILOV sünd. 04.06.1992, isikukood 39206042525, elukoht xxx, Eesti Vabariigi kodanik, keskeriharidus, töökoht puudub, emakeel vene keel, varem kriminaalkorras karistatud
– Viru Maakohtu 05.10.2007 otsusega KarS §199 lg.2 p.4, 8, §203 järgi vangistusega 6 kuud tingimisi katseajaga 1 aasta 6 kuud
– Viru Maakohtu 23.04.2013 otsusega KarS §209 lg.2 p.1, 3, 4 järgi vangistusega 1 aasta 6 kuud tingimisi katseajaga 1 aasta 6 kuud
– Viru Maakohtu 06.11.2014 otsusega KarS §209 lg.2 p.1, 4 järgi vangistusega 2 aastat tingimisi katseajaga 3 aastat
Oli kahtlustatavana kinni peetud 11.02.2015 – 12.02.2015
Tõkend – vahistamine – alates 10.06.2015
Karistusseadustiku §65 lg.2 alusel liita mõistetud karistusele 11 (üksteist) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust Viru Maakohtu 06.11.2014 otsusega mõistetud ärakandmata karistus 2 (kaks) aastat vangistust ja mõista Daniil DOMOŽILOVILE liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
Daniil DOMOŽILOVI karistuse kandmise algus on 10.06.2015.

Käesoleva aasta algul sai Daniil ennetähtaegselt vanglast välja. See selgitab ka põhjust, miks spam kirjade turule tekkis uus firma. Selline B2B reklaam on vähem kriminaalne kui internetis okidoki.ee lehelt inimeste asjade väljapetmine.

Lisatud 18.05.2018 ähvardus, tõenäoliselt Daniil saatjaks:

——– Original Message ——–
Subject: Please delete!
Date: 2018-05-15 14:50
From: Anton Ivanov <[email protected]>
To:

Homme kell 8 hommikul taotlen teie saidi sulgemist, kuna esitate
teadlikult valeandmeid! Te ei pea seda meilisõnumit vastama, kui seda
ei kustutata enne kella 16.05.18 kell 8, algab teie domeeni eemaldamise
kord!

See on päris naljakas, et keegi varjunimega Anton Ivanov (keda tekstis EI MAINITA) hakkab ähvardama saidi sulgemisega. Selle tulemus on just vastupidine ehk teksti täiendamine. Spam kirja saatjad on ka varem ähvardanud, kuigi oli võimalus esitada omapoolne seisukoht. Kohtud on Eestis erapooletud(enamasti), Daniil juhib nimetatud firmat ja seosed selle firmani on piisavalt selged.

Lisatud 8.06.2018

Ähvardus viidi täide. Alates 5. juunist saadeti domeenist i-tooner.com spam kirju, mis sisaldasid linke käesolevale artiklile ja neljale muule tekstile. Samuti domeeni administraativse kontaktisiku nime ja kontaktaadressi. Selline sõnumi saatmine ei olnud tellitud ega soovitud. Küll oli selle tagajärjeks, et leht oligi kättesaamatu 2 päeva.

Järgnevalt koopiad tekstist, mis avaldati Eesti spam kirjade lehel

laimaja kasutas sama domeeni, millelt oli juba spam kirju saadetud:

Delivery-date: Tue, 29 May 2018 14:46 +0300
Received: from i-tooner.com ([85.143.210.26]:33842)
—————————- Original Message —————————-
Subject: Saa Kingitus
From: Heilis Mälk <info . i-tooner . com>
Date: Tue, May 29, 2018 12:27 am
To:
————————————————————————–

Kui te ei näe seda uudiskirja korrektselt, siis vaadake veebist.
Maitsev kingitus iga tellimusega kaasa. Soodsaad hinnad.
Lai valik.
Kaup laos olemas.
Kiire tarne.

Kui Te ei soovi edaspidi meilt reklaami, vajutage siia.
Click this link to unsubscribe:
https://i-tooner.com/nl/unsubscribe.php

See leht suunas ümber aadressile inktoner.ee/et/, mille omanikelt saame ka teada, kellele ta maksis i-tooner.com kaudu pakkumise edastamise eest.

Seotud domeene sisaldanud spam kiri oli Zone Media klienditoe edastatud spamcop.net lehe andmetel järgmine:

Tue, 05 Jun 2018 16:30:11 GMT [
> Offending message ] Received: (qmail 6876 invoked from network); 5 Jun
> 2018 16:21:08 -0000 Received: from unknown (HELO i-tooner.com)
> (85.143.210.26) by 192.168.8.136 with SMTP; 5 Jun 2018 16:21:08 -0000
> Received: from root by i-tooner.com with local (Exim 4.80)
> (envelope-from ) id 1fQEho-00069f-4t for x; Tue, 05 Jun 2018 19:21:08
> +0300 To: x Subject: [** UTF-8 charset **] ?riregister muudab firmade
> aadresse Message-ID: Date: Tue, 05 Jun 2018 16:21:01 +0000 From:
> “Virgo Kruve” Reply-To: info . i-tooner . com X-envsender:
> bounce . i-tooner . com x-pb-unmime: splitpmsg
> /home/robotti/var/keksit/mm-AGQYD4mQJoUnQ3fJ
>
> VIIMATI KIRJUTATUD
>
> * Algas hoiuse intresside tulumaksustamine
> [https://www.eta.ee/algas-hoiuse-intresside-tulumaksustamine/]
> * Äriregister muudab firmade aadresse
> [https://www.eta.ee/ariregister-muudab-firmade-aadresse/]
> * Küberkelm kuritarvitab tuntud nime
> [https://www.eta.ee/kuberkelm-kuritarvitab-tuntud-nime/]
> * Maksuamet trahvib andmete puudumist
> [https://www.eta.ee/maksuamet-trahvib-andmete-puudumist/]
> * Tallinn teeb maailma suurima reisisadama
> [https://www.eta.ee/tallinn-teeb-maailma-suurima-reisisadama/]
>
> Administrative contact: Virgo Kruve
>
> digi . digipost . eu
>
> info . eta . ee
> Click here to unsubscribe
> [https://i-tooner.com/nl/unsubscribe.php

Seda kirja ei saanud need aadressid, millele olid kirjutanud “Arvo Pärt” või “Marko Mihkelson” või käesoleval aastal 29. mail “Heilis Mälk.” Selle põhjus võis ollas ajaolu, et identset kirja saadeti palju kordi ja väiksemale nimekirjale. Teadaolevalt tehti 31 kaebust spamcom.net kaudu(üsna vähe) ja loodetavasti olid paljud blokeerinud juba 29. mai järel i-tooner.com lehe.

Lisan siia Daniil Domožilovi ennetähtaegse vabastamise kohtuotsuse Riigiteatajas, sest selles on oluline info. Nimelt oli tema viimane vanglakaristus kuni 7.06.2018 aga ta vabastati ennetähtaegselt 3.01.2017 kohtumäärusega. Kui Daniil on nende 5. juuni kirjade taga, mille peale suleti eta.ee leht, siis võis toimuda uus kuritegu ajal, millal talle kehtisid tingimisi vabastamise nõuded. See peaks tähendama, et ta läheb ära kandma ka varem kandmata jäänud karistust. See on ligi aasta vanglat.

Asjaolud
Viru Vangla esitas 07.12.2016 Viru Maakohtule materjalid kinnipeetava Daniil Domožilovi
vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamiseks.
Viru Maakohtu 20.06.2016 otsusega tunnistati Daniil Domožilov süüdi KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi ning karistuseks mõisteti 1 aasta vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvati karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 11.02.2015-12.02.2015, s.o 2 päeva, ning ärakandmisele kuulus 11 kuud 28 päeva vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel liideti mõistetud karistusele Viru Maakohtu 06.11.2014 otsusega mõistetud ärakandmata karistus 2 aastat vangistust ning liitkaristuseks mõisteti 2 aastat 11 kuud 28 päeva vangistust. Kohus luges karistuse kandmise alguseks 10.06.2015.
Daniil Domožilovit on kriminaalkorras karistatud 4-l korral (3 kelmust, 1 vargus) ning vanglas kannab karistust esimest korda. Kuritegude toimepanemise soodusteguriks on materiaalse kasu saamise soov. Vangistuse jooksul omandas kinnipeetav riigikeele B1-taseme ning alates 01.09.2016 omandab isik keskharidust 11. klassis. Kinnipeetaval on 1 kehtiv distsiplinaarkaristus – 11.03.2016 noomitus valvuri korraldusele mitteallumise eest.
2Vabanemisjärgselt asuks isik elama aadressile xxxx. Tegemist on 4-toalise korteriga, mis kuulub kinnipeetava ema ja kasuisa kaasomandisse. Kinnipeetaval on olemas töökogemus.
Vabanemisjärgselt plaanib isik asuda tegelema oma ettevõtte xxxx-ga, kus ta on juhatuse liige.
20.09.2016 on xxxx suhtes avaldatud Ametlikes Teadaannetes äriühingu kustutamishoiatuse teade. Enne vangistust oli isiku majanduslik olukord raske. Sissetulekuks oli töövõimetuspension, vanemate palk ning kuritegelikul teel saadud tulu. Kinnipeetav tunnistab, et nii varasemad kui ka praegune kuritegu olid toime pandud materiaalse kasu saamise eesmärgil. Isikul on suured raskused tulude ja kulude tasakaalus hoidmisega, olenemata tema
sissetuleku suurusest. Tasumata võlanõudeid on 1222,96 eurot.

Vastavalt KarS § 76 lg 5, § 78 p 2 määrata Daniil Domožilovile katseaeg alates käesoleva kohtumääruse jõustumisest kuni määratud karistusaja lõpuni, s.o 07.06.2018 ning katseajaks allutada Daniil Domožilov kriminaalhooldaja käitumiskontrollile.

Juhtumi kohta on koostamisel avaldus politseile (§ 1572. Teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine).

Lisatud 18.06.2018

Daniil Domožilov sai uue telefoni +372 557 557 0 (RUS) ja saatis kirja Raivo Matias nimega.

Subject: Hinnapäring
From: “Raivo Matias” <[email protected]>
Date: Mon, June 18, 2018 2:15 pm
To:

PARIM PAKKUMINE JUUNIS! EESTIS (UUS ANDMEBAAS) 335 000 kontakti
Turundus + Server + Kujundus.
Ainult Juunis 115&euro; SOOMES 740 000+ kontakti
Turundus + Server + Kujundus.
. . .
+372 557 557 0 (RUS) ehk 5575570 ehk 557 5570
+372 53 819 464 (EST) ehk 53819464

Allikas: Eesti spam kirjad

Lisatud 8.07.2018

Vahepeal on avalikuks saanud Anton Ivanovi ehk Daniil Domožilov nimega saadetud spam kirjad ja firmad, mis maksid identiteedi varastamise eest:

Otodoors OÜ (registrikood 12982965), Juhatuse liige on Maiko Tiits, Silver Kübar,

Personal Partner OÜ (registrikood 10544592), juhatuse liige on Giro Povilaitis,

Herlet Elvisto ateljee tühjendusmüük,

Kasseti Expert OÜ (registrikood 10993930), juhatuse liige on Jaanus Aule, 2 kirja!

Aarico Group OÜ (registrikood 11027077), juhatuse liige on Rico Pogemaa, Jonas Tõnismaa,

Mittetulundusühing Balti Osteopaatide Assotsiatsioon (registrikood 80378830), Juhatuse liige on Ragna Oro-Vister, Dmitri Tsion, Nadezda Yusova,

OÜ DESIGN 4 YOU (registrikood 11421756), juhatuse liige on Ingrid Kuuli,

Kütteseade OÜ (registrikood 12829502), juhatuse liige on Reimo Põder, Sander Raudsepp,

Lugu on uurimisel ja täieneb.

Äriregister muudab firmade aadresse

Haldusreformiga seoses muutusid valdade ja linnade piirid, mis omakord muutis sadade tuhandete inimeste aadresse. Varasem vald võis ühineda naabervallaga või vald sai osaks linnast(Pärnu linn ja ümberkaudsed vallad). Muutus kajastub ka Äriregistri andmetes, mida on muudetud alates detsembrist.

Siiani esitati firma postiaadress kujul tänav, linn/vald ja maakond, siis nüüd on järjestus vastupidine: maakond, linn/vald, tänav, indeks. Näiteks aadress on Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kooli tn 7, 41533.

Hetkel ei ole teada põhjust, miks tehti Eestis aadresside esitamine ümber väärastunud kujule. Kõik Eesti lähiriigid Soome, Läti, Rootsi, Venemaa ja kaugemad riigid Euroopa Liidus alustavad tänava ja majanumbriga, mille järel lisatakse linn ja haldusüksus.